Regulace cen

Předpis č. 526/1990 Zákon o cenách mimo jiné říká, že Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona (upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen) mohou regulovat ceny v případě, že to vyžaduje veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží (výrobky, výkony, práce a služby) zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Předpis 265/1991 Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen upravuje působnost ministerstev v oblasti cen.

Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.

V cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví České republiky 1/2021/DZP ze dne 14. listopadu 2020 je mimo jiné uvedeno, že věcně usměrněnou cenou se regulují

 • ceny zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění poskytnuté pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU poskytovatelem zdravotních služeb,
 • ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
 • ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté českému občanovi, který není pojištěncem.

Do ceny zdravotních služeb, které jsou regulovány věcně usměrněnou cenou, lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:

 • penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
 • zaviněná manka,
 • škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,
 • odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů právnických osob,
 • pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),
 • nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),
 • náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
 • přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
 • platby za promlčené dluhy,
 • opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
 • odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu,
 • odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
 • výdaje na reprezentaci,
 • poskytnuté dary,
 • cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,
 • peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem,
 • platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob,
 • příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění podnikající fyzické osoby nebo členů statutárního orgánu právnické osoby,
 • pojištění rizik a pojištění právní ochrany, s výjimkou pojištění podle § 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
 • odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců,
 • příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
 • náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely,
 • náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia,
 • náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
 • zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly spotřebovávány,
 • náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
 • odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
 • náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
 • daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících,
 • výplaty podílu na zisku,
 • náklady vynaložené neúčelně v rozporu s principem řádného hospodáře,
 • zaměstnanecké benefity hrazené zaměstnavatelem (např. příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na životní nebo kapitálové pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty, příspěvky na dovolenou, příspěvky na stavební spoření, odměny při životním jubileu, apod.),
 • náklady na reklamu a propagaci, u nichž není prokazatelné, že slouží k podpoře poskytovaných zdravotních služeb, náklady na ochranné známky, náklady na sponzorování sportovních a kulturních akcí,
 • nákup nápojů a náplní do kávovarů, nápojových automatů, apod., pokud nesplňuje podmínky pro poskytování ochranných nápojů dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
 • náklady na jazykové kurzy pro zaměstnance, kteří prokazatelně nezastupují zaměstnavatele v mezinárodních institucích, pravidelně nekomunikují se zahraničními obchodními partnery, pravidelně nejsou vysíláni na zahraniční cesty a v souvislosti s plněním pracovních povinností nepracují s cizojazyčnými texty.

Do ceny regulovaných zdravotních služeb nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou činnost než poskytování zdravotních služeb, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za zdravotní služby.