Platnost kalkulace

CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2023/CAU ZE DNE 11. LISTOPADU 2022 mimo jiné říká:

Kalkulace se sestavuje na konkrétní kalendářní rok. Cena uplatňovaná při prodeji musí vždy odpovídat (tedy i na začátku roku) pravidlům regulace stanoveným zákonem o cenách a platným cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví. Poskytovatel musí průběžně analyzovat své výdaje a sledovat vývoj jednotlivých nákladových položek kalkulace ceny, včetně tvorby přiměřeného zisku. V případě, že v průběhu kalendářního roku poskytovatel zjistí, že nákladové předpoklady nebudou naplněny a dochází ke snížení nákladů, a to nikoli v nevýznamné výši, je povinen provést korekci ceny aktualizací kalkulace. V rámci jednoho kalendářního roku tak poskytovatel může sestavovat i více cenových kalkulací v závislosti na momentálních okolnostech ovlivňujících výši ceny. Obdobně je třeba kalkulaci upravit v případě, že v průběhu kalendářního roku dojde ke změně daňové sazby, která má dopad na výsledek kalkulace.

V případě, že dojde v průběhu kalendářního roku ke zvýšení některých nákladových položek, je na uvážení poskytovatele, zda aktualizaci kalkulace cen provede. Bez aktualizace kalkulace nicméně nemůže dojít k navýšení cen. 

Jak sestavit kalkulaci k počátku konkrétního roku, kdy účetní nemá provedenu uzávěrku účetnictví a nemá hotové daňové přiznání za minulý rok?

Kalkulace cen se na konkrétní kalendářní rok sestavuje nezávisle na daňovém přiznání. Podkladem je plán ročního fondu ordinační doby a plán výnosů a nákladů na konkrétní kalendářní rok. Plán výnosů a nákladů lze sestavit na základě prognózy hospodářského výsledku předcházejícího roku při uplatnění všech známých změn v období nastávajícím.